Úřad vlády si sjednal genderový audit. Prověří rovné podmínky mezi muži a ženami

„PROVĚRKA" NA VLÁDĚ

Úřad vlády si sjednal genderový audit. Prověří rovné podmínky mezi muži a ženami
Domov

Echo24

Rovné pracovní podmínky mezi ženami a muži musí platit i mezi zaměstnanci Úřadu vlády. Zda jsou podmínky férové, prověří genderový audit, který na vládě proběhne v příštích týdnech a měsících. Kontrola vyplývá z vládní strategie pro rovnost mužů a žen na období od roku 2014 do roku 2020, která ukládá provést podobný audit také všem ministerstvům. „Prověrky“ už absolvovaly například resort průmyslu a obchodu spolu nebo ministerstvo spravedlnosti.

Strakova akademie si pro audit ve výběrovém řízení vybrala společnost Gender Studies, té by měla podle zveřejněné smlouvy zaplatit 98 tisíc korun. Výsledky by pak úřad měl obdržet do konce října. Společnost bude sledovat například přijímání pracovníků nebo férové zacházení s mužskými i ženskými zaměstnanci v rámci rovného přístupu k odměňování nebo dalšímu vzdělávání. Závěrem auditu budou však pouze návrhy na zlepšení pracovních podmínek, ne závazná doporučení.

V polovině roku 2018 totiž vláda přijala usnesení, že všechna ministerstva provedou genderové audity a využijí jejich doporučení. Vládní strategie pro rovnost žen a mužů však byla dohodnuta již před šesti lety. Provést genderovou kontrolu zatím stihla jen ministerstva průmyslu a obchodu, dopravy, spravedlnosti a vnitra. Ostatní resorty tak ještě čeká.

Při realizaci genderového auditu jsou analyzovány vnitřní organizační procesy a struktura organizace z genderové perspektivy. Jsou identifikovány kritické oblasti a bariéry. Je sledován a vyhodnocován pokrok a jsou dávána doporučení ke zlepšení fungování organizace v otázce genderové rovnosti, a to v široké škále oblastí, píše se například ve smlouvě. Audit je nejčastěji realizován nezávislou organizací s personálem vyškoleným obecně v tematice genderu. Je cestou je cestou ke změně a pro zajištění pokroku by tak měl být pravidelně opakován, zmiňuje také smlouva.