Ministerstvo přichystalo balíček na prominutí exekucí

Ministerstvo přichystalo balíček na prominutí exekucíNOVÉ
Domov

Koronavirová krize

Echo24

Ministerstvo spravedlnosti navrhlo zákon, který umožňuje prominout zmeškané lhůty v soudních řízeních či odložit povinnost podnikatelů podat na sebe insolvenční návrh. Mění také podmínky oddlužení a povoluje zastavit bezvýsledné exekuce. Návrh má zmírnit dopady epidemie koronaviru na účastníky řízení, poškozené, právnické osoby i na oběti trestných činů. Podniky, které se dostanou do nesnází, chce ochránit mimořádným moratoriem.

„Návrh zákona obsahuje některé urgentní změny na poli práva procesního, insolvenčního, exekučního a obchodních korporací, jejichž cílem je reagovat na důsledky mimořádných opatření přijatých orgány veřejné moci při epidemii koronaviru SARS-CoV-2,“ uvedlo ministerstvo v důvodové zprávě.

Připomnělo, že v rámci vyhlášeného třicetidenního nouzového stavu přijal stát omezující opatření, která mají dopad i na řadu justičních oblastí. „Část z problémů je možné překlenout výkladem nebo vyřešit individuálním přístupem soudu v jednotlivých soudních řízeních, část z nich však takový postup neumožňuje a na ně směřuje předkládaný zákon,“ vysvětlil úřad.

Zákon má nově umožnit soudům prominout zmeškání lhůt i tam, kde to současná právní úprava vylučuje. Stejně má postupovat ministerstvo i ve správních řízeních ohledně práv poškozených nebo obětí trestných činů.

Změny se týkají také insolvenčního práva, protože řada lidí přišla kvůli nouzovému stavu o část příjmů nebo o práci. Podnikatelé, kteří se dostanou do přechodných hospodářských potíží, nově nebudou mít povinnost podat na sebe bez zbytečného odkladu insolvenční návrh. Ministerstvo chce také zakotvit mimořádné moratorium, aby ochránilo provozuschopné podniky, které se pouze v důsledku dočasného výpadku způsobeného mimořádnými opatřeními dostanou do přechodných platebních potíží.

Návrh na mimořádné moratorium bude moci podat insolvenčnímu soudu do 31. srpna 2020 dlužník, který je podnikatelem a který nebyl ke 12. březnu 2020 v úpadku. Musí přiložit čestné prohlášení, že jde o důsledek opatření kvůli koronaviru. Jestliže soud moratorium vyhlásí, dlužník bude moci namísto dříve splatných závazků přednostně hradit nově vzniklé závazky bezprostředně související se zachováním provozu jeho podniku.

Ministerstvo v návrhu řeší rovněž oddlužení zahájená před novelou insolvenčního zákona, tedy do loňského května. Navrhuje u nich zrušit stanovenou hranici splácení pohledávek, pokud je dlužník není schopen splatit v důsledku epidemie. Nesplacení 30 procent pohledávek tak v těchto případech nebude znamenat ztrátu možnosti se oddlužit. V oddluženích zahájených po novele zákona může dlužník už nyní požádat o přerušení oddlužení až na období jednoho roku.

Další navrhovanou změnou je to, že firmy v reorganizaci budou moci požádat insolvenční soud o dočasné přerušení plnění reorganizačního plánu, aniž by současně čelily riziku jeho zrušení a přeměně reorganizace v konkurz.

Právnickým osobám pak chce návrh usnadnit rozhodování, protože se nyní jejich orgány často nemohou scházet kvůli omezení svobody pohybu a karanténním opatřením. Nově tak budou moci rozhodovat písemně nebo na dálku s využitím technických prostředků, i pokud to nemají schváleno ve stanovách. Návrh také prodlužuje lhůtu, dokdy musí orgány obchodních korporací projednat řádnou účetní závěrku.

Ministerstvo v návrhu pamatovalo i na lidi, kteří se dlouhodobě nacházejí v tíživé finanční situaci a čelí obvykle více exekucím. Podle úřadu může současná situace dolehnout na tuto skupinu obzvlášť nepříznivě. Úřad chce proto umožnit zastavit i bez souhlasu věřitele exekuci, u níž v posledních třech letech nedošlo ani k částečnému uspokojení vymáhané pohledávky či k zajištění majetku ve výši, která by stačila alespoň k uhrazení nákladů exekuce.

Věřitel může takovému zastavení bezvýsledné exekuce zabránit jen tím, že složí další zálohu na její náklady. Z pravidla existují výjimky, například u vymáhání výživného na nezletilé dítě musí věřitel se zastavením exekuce souhlasit.

Ministerstvo požaduje, aby byl návrh přijat v režimu legislativní nouze, zejména aby ho sněmovna schválila ve zkráceném jednání.

Čtěte také: Proč nepomáhá stát a chce to po soukromých firmách

Související články